Skip Navigation
Beginning of content

Getting Help in a Language Other than English

If you, or someone you’re helping, has questions about the Health Insurance Marketplace, you have the right to get help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call 1-800-318-2596.

Here’s a listing of the available languages and the same message provided above in those languages:

中文

Chinese

你有權利免費用您的語言獲得幫助和資訊。要用中文與傳譯員探討健康保險市場,請致電 1-800-318-2596.

健康保險 的價值 | 關於 Health Insurance Marketplace | 關於 SHOP Marketplace | 需要支付得起的健康保險? | 需要支付得起的 健康保險? | Health Insurance Marketplace 的重要日期 | 明智的選擇為您帶來健康的生活。Health Insurance Marketplace | 選擇健康計劃時應考慮的事情 | 為公司選擇計劃時應考慮的事情 | 準備好在 Marketplace 中登記 | 健康保險與幫助支付成本申請表

Français

French

Vous avez le droit d’obtenir de l’aide et des renseignements dans votre langue sans aucun coût. Pour consulter un interprète en français quant au Marché d’assurance santé, composez le 1-800-318-2596.

Demande de couverture santé et d'aide au règlement de frais de santé.

Kreyòl

French Creole

Ou gen tout dwa pou resevwa èd ak enfòmasyon nan lang ou pou gratis. Pou pale avèk yon entèpretè an Kreyòl konsènan Mache Asirans Medikal (Health Insurance Marketplace), rele 1-800-318-2596.

Valé asirans Santé | sou Maché Asirans Santé | Sou Mache boutik la | Bezwen asiran sante ki abodab? | Bezwen asirans santé abodab? | Kle Dat pou Mache Asirans Sante a | Pi Bon Opsyon. Pi bon sante.Mache Asirans Santé | Bagay pou panse avan w chwazi yon plan pou sante | bagay pou w pansé avan ou chwazi yon plan pou biznis ou | Pare pou Enskri nan mache a | Aplikasyon pou Asirans Medikal ak Èd Pou Peye Prim yo

Deutsch

German

Sie haben das Recht, Hilfe und Informationen kostenlos in Ihrer eigenen Sprache in Anspruch zu nehmen. Um mit einem Dolmetscher für die deutsche Sprache über den „Health Insurance Marketplace“ zu sprechen, rufen Sie bitte diese Nummer an: 1-800-318-2596.

ગુજરાતી

Gujarati

તમને વિના મૂલ્‍યે તમારી ભાષામાં મદદ અને માહિતી મેળવવાનો અધિકાર છે. આરોગ્‍ય વીમા વ્‍યાપારબજાર વિશે દુભાષિયા સાથે ગુજરાતીમાં વાતચીત કરવા, કૉલ કરો 1-800-318-2596.

हिंदी

Hindi

आपके पास अपनी भाषा में सहायता व सूचना नि:शुल्‍क प्राप्‍त करने का अधिकार है। हेल्‍थ इंश्‍योरेंस मार्केटप्‍लेस (स्‍वास्‍थ्‍य बीमा बाजारस्‍थल) के बारे में हिन्‍दी में दुभाषिए से बात करने के लिए 1-800-318-2596 पर फ़ोन करें।

한국어

Korean

한국어로 도움과 필요한 정보를 무료로 받을 수 있는 권리가 있습니다. 한국어로 의료 보험 마켓플레이스 (Health Insurance Marketplace)에 대하여 통역이 필요하시면, 1-800-318-2596 으로 전화하십시오.

건강보험의 가치 | 건강보험거래소에 대해서 | SHOP 거래소에 대해서 | 적절한 가격의 건강보험이 필요하십니까? | 적절한 가격의 건강보험이 필요하십니까? | 건강보험거래소 관련 주요 일정 | 더 나은 선택. 더 나은 건강 건강보험거래소 | 건강보험을 선택할 때 고려해야 할 사항들 | 사업체를 위한 보험선택 시 알아야 할 사항들 | 건강보험거래소에 등록하기 위해 준비하십시오 | 건강보험보장 및비용지불 도움신청서

Polski

Polish

Każdy ma prawo uzyskać bezpłatnie pomoc i informacje we własnym języku. Aby porozmawiać z tłumaczem po polsku na temat Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych (Health, Insurance Marketplace), należy zadzwonić pod numer 1-800-318-2596.

Znaczenie ubezpieczenia zdrowotnego | Wszystko o targach ubezpieczenia zdrowotnego Marketplace | Szukasz ubezpieczenia o przystępnych cenach? | Szukasz ubezpieczenia o przystępnych cenach? | Najważniejsze wydarzenia targów ubezpieczenia zdrowotnego Marketplace i ich daty | Lepsze opcje. Lepsze zdrowie. Targi ubezpieczenia zdrowotnego Marketplace | Zagadnienia, nad którymi należy się zastanowić przy wyborze planu ubezpieczenia zdrowotnego | Sprawy do przemyślenia podczas wyboru planu dla swojej firmy | Nadchodzi czas rejestracji w targach ubezpieczeniowych Marketplace | Wniosek o Ubezpieczenie Zdrowotne i Pomoc w Pokrywaniu Kosztów

Português

Portuguese

Você tem o direito de obter ajuda e informação em seu idioma e sem nenhum custo adicional. Para falar com um intérprete de [Português] sobre o Mercado de Seguros de Saúde, ligue para 1-800-318-2596.

O valor do seguro de saúde | Sobre o Health Insurance Marketplace | Sobre o SHOP Marketplace | Você precisa de um seguro de saúde mais barato? | Você precisa de um seguro de saúde mais barato? | Datas importantes do Health Insurance Marketplace | Melhores opções. Saúde melhor. Seguro de saúde Marketplace | O que pensar quando escolher um plano de saúde | O que pensar quando escolher um plano para o seu negócio | Prepare-se para se inscrever no Marketplace | Requisição de Cobertura de Saúde e Ajuda no Pagamento de Custos

Русский

Russian

Вы имеете право бесплатно получить помощь и информацию на родном языке. Чтобы поговорить с переводчиком на русском о платформе Health Insurance Marketplace (рынок медицинского страхования), позвоните по телефону 1-800-318-2596.

Стоимость медицинской страховки | О платформе Health Insurance Marketplace | О Программе выбора медицинской страховки для малого предприятия (Small Business Health Options Program, SHOP)

Español

Spanish

Usted tiene el derecho a recibir ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para comunicarse con un intérprete en español relacionado con el Mercado de seguros médicos, llame al 1-800-318-2596.

Solicitud para la Cobertura de Salud y Ayuda para el Pago de Costos | Instrucciones para ayudarlo a completer la Solicitud para la Cobertura Médica y Ayuda para el Pago de Costos

Tagalog

Tagalog

Mayroon kang karapatan makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika na walang gastos. Upang makipag-usap sa isang tagapagsalin sa Tagalog tungkol sa Health Insurance Marketplace, tumawag sa 1-800-318-2596.

Ang Halaga ng Pangkalusugang Kaseguraduhan | Tungkol sa Health Insurance Marketplace | Tunkol sa Small Business Health Options Program (SHOP)

tiếng việt

Vietnamese

Quý vị có quyền nhận sự giúp đỡ và thông tin bằng ngôn ngữ của mình miễn phí. Để nói chuyện với một thông dịch viên bằng tiếng Việt về Thị Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe, xin gọi số 1-800-318-2596.

Giá Trị của Bảo Hiểm Sức Khỏe | Thông tin về Health Insurance Marketplace | Quý vị cần bảo hiểm sức khỏe vừa túi tiền? | Quý vị cần bảo hiểm sức khỏe vừa túi tiền? | Những Ngày Quan Trọng đối với Health Insurance Marketplace | Lựa Chọn Tốt Hơn. Sức Khỏe Tốt Hơn. Health Insurance Marketplace | Những Điểm Cần Cân Nhắc Khi ChọnChương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe | Những Điểm Cần Cân Nhắc Khi Chọn Một Chương Trình cho Doanh Nghiệp của Quý Vị | Sẵn Sàng Ghi Danh trong Marketplace | Đơn Xin Bảo Hiểm Sức Khoẻ & Giúp Trả Cho Các Chi Phí

Other Language Resources